Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności 

Polityka prywatności witryny i sklepu internetowego www.biokord.com

§ 1  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług witryny internetowej i sklepu internetowego www.biokord.com.
 2. Administratorem danych osobowych jest Volodymyr Berestovskyy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Volodymyr Berestovskyy Biodar, Dr. Biodar z siedzibą w Poznaniu (60-254), ul. Hetmańska 15.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 2. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo: 

-  do informacji na temat zasad przetwarzania danych i swoich praw w tym zakresie. 

- do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia (jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

- od dnia 25 maja 2018 r. do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Administrator uprawniony będzie do dalszego przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie, jeżeli po jego stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód;

- od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Aby wykonać uprawnienia do dostępu do danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, sprzeciwu Użytkownik może skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Państwa konta na stronie www.biokord.com.

Można to również uczynić:

mailowo: info.biodar@gmail.com

listownie: Volodymyr Berestovskyy Biodar, Dr. Biodar, ul. Kostrzyńska 6/1, 61-042 Poznań.

 1. W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce, po dniu 25 maja 2018 r., jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeb dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do posiadania danych.
 3. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§ 3 PLIKI COOKIES

 1. Witryna internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www      i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. 
 5. Witryna wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

§4 BEZPIECZEŃSTWO

 1. W  przypadku  naruszenia  ochrony danych  osobowych,  Administrator bez  zbędnej  zwłoki- w  miarę  możliwości, nie  później  niż  w  terminie  72  godzin  po  stwierdzeniu  naruszenia, zgłosi  je  organowi  nadzorczemu,  chyba  że  jest  mało  prawdopodobne,  by  naruszenie  to  skutkowało  ryzykiem  naruszenia  praw lub wolności osób fizycznych. 
 2. Administrator dokumentuje  wszelkie  naruszenia  ochrony  danych  osobowych,  w  tym  okoliczności  naruszenia ochrony  danych  osobowych,  jego  skutki  oraz  podjęte  działania  zaradcze.  
 3. Jeżeli  naruszenie  ochrony  danych  osobowych  może  powodować  wysokie  ryzyko  naruszenia  praw  lub  wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. 
 4. Zawiadomienie, nie jest wymagane, w następujących przypadkach: 

- Administrator  wdrożył  odpowiednie  techniczne  i  organizacyjne  środki  ochrony  i  środki  te  zostały  zastosowane  do danych  osobowych,  których  dotyczy  naruszenie,  w  szczególności  środki  takie  jak  szyfrowanie,  uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych; 

- Administrator  zastosował  następnie  środki  eliminujące  prawdopodobieństwo  wysokiego  ryzyka  naruszenia  praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; 

- wymagałoby  ono  niewspółmiernie  dużego  wysiłku.  W  takim  przypadku  wydany  zostaje  publiczny  komunikat  lub zastosowany  zostaje  podobny  środek,  za  pomocą  którego  osoby,  których  dane  dotyczą,  zostają  poinformowane w równie skuteczny sposób. 

§ 5 PRYWATNOŚĆ DZIECI

Ofertowane usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku dowiedzenia się, że bez zgody opiekunów prawnych Spółka przetwarza dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.